BUGECE | Artists | Gaia Ekho
bgbgshadow

Gaia Ekho

recrec
locIstanbul, Türkiye
spotifyinstagramyoutube
favAdd To Favourites
favAdd To Favourites

About

Müz!kle !lk olarak 2007 yılında l!se eğ!t!m!nde tanışan Ga!a Ekho, daha sonra ün!vers!te ve yüksek l!sans eğ!t!m!n! de klas!k müz!k üzer!ne devam ett!rd!. Ün!vers!te yıllarında elektron!k müz!ğe olan !lg!s!n! farkett! ve b!r d!nley!c! olarak yönel!m!n! başlattı. Ana enstrümanı olarak seçt!ğ! çello !le b!rçok yurt!ç! ve yurtdışı orkestra macerasının ardından prodüks!yonla !lg!lenmeye de başladı. Uzun süren b!r etüt dönem!n!n ardından 2021 yılında Housekeeper Podcast Contest yarışmasında elde ett!ğ! şamp!yonluğun ardından elektron!k müz!kte kar!yer yolculuğuna başlamış oldu. Klas!k müz!k kuramlarını elektron!k müz!kle sentezleyerek kend!ne özgün b!r performans graf!ğ! yaratmayı başardı. Melod!c tınıları yoğun ve enerj!s! yüksek kürasyonlarıyla b!rçok projen!n !çer!s!nde kend!s!ne yer bulan ve global b!r sanatçı olma yolunda hızla !lerleyen Ga!a Ekho; London Mus!c Acedemy !ç!n çello ve p!yano dallarında öğrenc! koçluğu çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda elektron!k müz!k prodüks!yonlarını da yayınlamaya başladı. Farklı synthler, hücum kayıtlar ve sahadan kend!s! ed!nd!ğ! ses kayıtlarını müz!kal b!lg!s!yle b!rleşt!rd!ğ! prodüks!yonları !le günden güne büyüyen b!r d!nley!c! k!tles! kazanmaya devam eden sanatçı, kend! kurduğu plak ş!rket! Anadole !le global b!rçok !s!m !le çalışma fırsatı bularak müz!k yapımcılığı alanına da g!r!ş yapmış oldu.
Podcasts
Upcoming Events
Past Events
prev